schoolbrief 6
4 november 2016

In de vorige schoolbrief hebben we u veel informatie gegeven over de thema’s die nu spelen. Dan hebben we het over de stamgroep, de vakspecialisten, het IOP gesprek en de communicatie rondom de O4NT ontwikkeling.

Graag willen wij u uitnodigen voor een informatieavond waarin we een update willen geven van de huidige stand van zaken. Daarnaast zijn we nieuwsgierig naar uw mening. Wat wilt u ons meegeven in het verdere proces.

Deze avond willen we graag houden op donderdag 24 november van 20.00 uur tot 21.15 uur

Reactie op krantenartikel

Afgelopen zaterdag heeft in de Tubantia een artikel gestaan over de Ipadscholen in de regio (Enschede, Almelo en Haaksbergen).

Het artikel is een reactie op een stuk waarin wordt beweerd dat de Ipadscholen het financieel zwaar zouden hebben.

Over de inhoud van het artikel is gecommuniceerd met onze school en onze reactie is op een prima manier verwoord in het artikel.

De enige kanttekening hierbij is de term ‘Ipadschool’. Wij zijn geen ipadschool en worden ook geen Ipadschool. De Ipad is slechts een hulpmiddel om het gepersonaliseerde leren mogelijk te maken. Dit houdt in dat elk kind op zijn/haar eigen tempo en niveau kan werken aan zijn/haar eigen IOP (individueel ontwikkelingsplan).

Wilt u het artikel graag nalezen. Dat kan op onze site www.opdenakker.nl onder de knop O4NT – laatste nieuws.

Krantenartikel zaterdag 29 oktober

 

ipadscholen-niet-in-paniek

 

schoolbrief 5
14 oktober 2016

Afgelopen vrijdag hebben we met het team de eerste O4NT studiemiddag gehad. Het doel van de middag was om het implementatieproces met elkaar door te spreken. Wat gaan we wanneer doen.

In de periode tussen de herfst– en kerstvakantie gaan we met het team in gesprek over de indeling van de stamgroepen en de specialisaties van de teamleden. Daarnaast krijgen we een scholing in het voeren van IOP gesprekken en willen we het plan klaar hebben waar en hoe we een aantal aanpassingen willen maken aan het gebouw.

Stamgroepen

Binnen ons huidige onderwijssysteem bepaalt de leeftijd in welke groep een leerling zit. Zo zitten de oudste leerlingen in groep 7/8 en de jongste leerlingen in groep 1/2. Een stamgroep is ingedeeld op sociaal emotionele gronden. Veelal zullen dit ook de kinderen van een bepaalde leeftijd zijn, maar hier kunnen ook uitzonderingen in zitten. Belangrijke gedachte achter de stamgroep is dat het sociaal emotionele welbevinden de basis is om te komen tot leren. Keuzes moeten dus vooral gemaakt worden op deze gronden en niet op hoe goed een leerling kan leren. Doordat elk kind straks zijn eigen leerweg mag afleggen (gepersonaliseerd leren) ontstaat ook de ruimte om het sociaal emotionele welbevinden leidend te laten zijn bij de groepsvorming.

De stamgroep is ook de groep waarin uw kind elke ochtend begint, luncht en waarin de dag wordt afgesloten. Tussendoor volgen de kinderen de lessen, waarin wel de leerlingen bij elkaar komen die op een bepaald niveau zitten.

Vakspecialisten

Elke leerkracht krijgt één of meerdere vakspecialisaties. Dit houdt in dat deze leerkracht dit vak (bijvoorbeeld: rekenen, taal, wetenschapen techniek, crea, etc.) aan meerdere leerlingen geeft. Een vakspecialist rekenen geeft dus rekenen op allerlei niveau Deze leerkracht kan dus het ene moment een telles geven aan kinderen die hier aan toe zijn en het andere moment een les over de stelling van Pythagoras voor de rekenwonders. Op deze manier kunnen we de talenten van de leerkrachten beter benutten.

IOP gesprek

IOP staat voor een individueel ontwikkelplan. Om de zes weken heeft u en uw kind een gesprek met de begeleider van uw kind. Samen wordt afgestemd welke doelen de komende weken centraal staan. Deze doelen worden gepland en samen wordt gekeken welke lessen er dan gevolgd moeten gaan worden. Na zes weken wordt samen met u gekeken naar de vorderingen en worden de doelen voor de komende periode vastgesteld.

Communicatie

Als school vinden wij het essentieel om u op een goede manier mee te nemen in het O4NT proces. Vorig jaar hebben we een ouderavond, een koffieochtend en een ouderpeiling gehouden. Dit jaar vindt u in elke schoolbrief de laatste ontwikkelingen welke ook weer terug te lezen zijn op onze website, maar misschien verwacht u wel wat anders? In de komende kindgesprekken wordt u hier naar gevraagd. Deze verwachtingen zullen worden meegenomen in een op te stellen com- municatieplan rondom de invoering van O4NT.

Tot slot

De komende periode gaan we als team dus aan de slag met een aantal interessante thema’s. Het is goed om te zien hoeveel enthousiasme en inspiratie de collega’s hebben om de school nog een stap verder te brengen in onze missie ’dichtbij met de wereld aan je voeten’.

schoolbrief 4
30 september 2016

Vorige week vrijdag hebben we voor de eerste keer met de projectleiding van O4NT om tafel gezeten. In dit gesprek hebben we grof de planning van aankomend jaar doorgenomen. De data die voor u belangrijk zijn (studiemiddagen) staan vermeld onder het kopje ‘studiedagen’ op de achter- zijde van deze brief.

De eerste studiedag is op vrijdagmid- dag 7 oktober. Op deze middag gaan we het hebben over het coachingsgesprek tussen ouder, kind en leerkracht.

In de volgende schoolbief prikken we een moment voor een informa e- avond om u verder bij te praten.

schoolbrief 3
16 september 2016

Dit jaar zal u in elke schoolbrief de vaste rubriek ‘O4NT’ vinden. In deze rubriek houden wij u op de hoogte over de implementatie van O4NT binnen onze school.
In de vorige schoolbrief hebben we aangegeven dat we starten met O4NT op de eerste schooldag van het schooljaar 2017-2018. We trekken er dus een jaar voor uit om de implementatie achter de schermen voor te bereiden. Vandaag komt de projectleider van O4NT bij ons op school om het implementatieproces door te spreken. In de volgende schoolbrief kunnen we hierover verslag uitbrengen.
Mocht u alle communicatie rondom O4NT nog eens terug willen lezen, dan kan dat op onze site. Onder het tabblad ‘O4NT’ vindt u het proces tot nu toe en het laatste nieuws.

Schoolbrief 2
2 september 2016

 Aankomend jaar wordt een spannend en uitdagend jaar. We gaan achter de schermen aan de slag met de implementa e van O4NT onderwijs.

Hoewel de implementatie achter de schermen is, willen we u hierbij nauw betrekken. Dit jaar zullen er meerdere informatieavonden gepland worden en in de schoolbrief zal O4NT een vaste rubriek worden.

Voor de implementatie wordt een jaar uitgetrokken. Dit wil zeggen dat we vanaf maandag 27 augustus (volgend schooljaar dus) daadwerkelijk op de O4NT wijze gaan lesgeven.

Op de eerste infoavond zal het implementatieproces gepresenteerd worden. Wanneer deze avond is hoort u zo spoedig mogelijk!