Aan onze school is een Medezeggenschapsraad verbonden. Deze bestaat uit vier leden; twee ouders, die worden gekozen met instemming van de andere ouders en twee leerkrachten, die worden gekozen door het schoolteam. De Wet op het Medezeggenschap in het onderwijs geeft de M.R. een controlerende en/of adviserende functie m.b.t.besluiten over beleid op school. In een aantal zaken heeft de M.R. vooraf instemmingsrecht en in andere zaken adviesrecht. De M.R. is o.a. betrokken bij onderwijskundige zaken, het personeelsbeleid, voorzieningen voor leerlingen, het schoolplan, de schoolgids, het vakantierooster enz.

De notulen van de M.R. worden gepubliceerd op onze website. De MR vergadert volgens rooster, ongeveer een week voor de GMR vergaderingen. De vergaderdata staan vermeld in onze kalender.

De MR is te bereiken via het emailadres: mr@opdenakkervco.nl

Oudergeleding

Linda Eertink

Vincent Evering

Personeelsgeleding

Lid: Veronique klein Breteler: v.kleinbreteler@opdenakkervco.nl
Lid: Alie van der Weide: a.vanderweide@opdenakkervco.nl

Voor alle VCO scholen is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R) ingesteld. De G.M.R. vertegenwoordigt de ouders en personeelsleden in zaken die alle VCO scholen aangaan.

De rechten, plichten en andere regels rond de G.M.R. zijn vastgelegd in een reglement voor de G.M.R.
De GMR (VCO) vergadert volgens rooster.