Doelstelling van de MR

De MR, bestaande uit leerkrachten en ouders, wil ertoe bijdragen dat CBS Op den Akker een school is voor alle kinderen en waar kinderen tot groei kunnen komen in een plezierige, veilige, educatieve en creatieve omgeving. Hierbij staat belangenbehartiging van kinderen, ouders en personeel centraal.

De MR wil invloed uitoefenen op het schoolbeleid door gebruik te maken van de rechten en plichten zoals vastgelegd in het medezeggenschapsreglement MR VCO Oost-Nederland en door het stellen van kritische vragen en het geven van (on)gevraagde adviezen. Het waarborgen van goed bestuur vinden we belangrijk.

Door een goede samenwerking met de directie van de school worden we betrokken bij alle processen die zich binnen de schoolorganisatie afspelen en worden we door de directie uitgenodigd mee te denken bij ingewikkelde zaken. Er is een open communicatie tussen MR en directie, met korte lijnen, waardoor er op een positieve wijze gewerkt wordt aan het realiseren van de doelen die de school en de MR zich gesteld heeft en invulling wordt gegeven aan de identiteit van de school.

Communicatieplan

Om bovenstaande doelen te bereiken is het nodig om een goede communicatiestructuur te hebben. De ouders en het personeel moeten de MR weten te vinden en de MR moet op verschillende manieren de achterban weten te bereiken en te raadplegen. De uitdaging voor de MR is om alle bij de school betrokken partijen, kinderen, ouders en schoolpersoneel, daadwerkelijk te betrekken bij het denken en adviseren over het schoolbeleid.
In onderstaand schema zijn de communicatielijnen uitgezet, zoals deze van toepassing zijn op CBS Op den Akker.

GMR

De communicatielijnen
De lijnen en pijlen illustreren de rechtstreekse communicatielijnen: de MR wordt van informatie voorzien door de directeur, de GMR, het personeel en de ouders en omgekeerd voorziet de MR de ouders, het personeel, de GMR en de directeur van informatie.
De kinderen worden via de ouders en het personeel betrokken in de communicatie met de MR.
Het schema geeft weer dat de GMR en de MR ieder afzonderlijk van elkaar opereren. Het bestuur communiceert rechtstreeks met de GMR en indirect via de algemeen directeur naar de directeur met de MR.

De communicatiemiddelen

Communicatie tussen ouders en MR vindt plaats door middel van:
* Berichten in de schoolbrief
* De mail: mr@opdenakkervco.nl
* Contact- of voorlichtingsavonden; minimaal 1 keer per jaar is er een contactavond tussen ouders en leerkrachten
* Ouderraadplegingen
* Ontmoetingen op het schoolplein
* Berichten op de website (notulen, jaarverslag)
* Berichten via basisschoolnet.nl
* Optioneel: Bericht vanuit de MR

Communicatie tussen personeel en MR vindt plaats door middel van:
* Berichten in de schoolbrief
* De mail: mr@opdenakkervco.nl
* Ontmoetingen in de wandelgang
* Reguliere overleggen met/in het team
* Berichten op de website

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Ouders en personeel kunnen als toehoorders aanwezig zijn bij de vergadering. Bij agendapunten die nog onder embargo zijn of in gevallen er personen besproken worden, zijn de vergaderingen niet openbaar.

Vragen, opmerkingen, klachten.

Als ouders of leerkrachten vragen of opmerkingen hebben over de gang van zaken op CBS Op den Akker, dan kunnen zij daarvoor altijd één van de MR-leden benaderen. Misschien kan de MR niet direct iets met de betreffende vraag of opmerking doen, maar de MR vindt het wel belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over wat er leeft onder ouders en leerkrachten.
Soms wordt door ouders een klacht voorgelegd aan de MR. Dit is prima wanneer de klacht hieraan voorafgaand eerst aan de leerkracht is voorgelegd en daarna aan de directie (Zie hiervoor ook de informatie over de klachtenprocedure in de schoolgids).
Een meer algemeen probleem met betrekking tot het schoolbeleid kan wel direct voorgelegd worden aan de MR.

Communicatie tussen directeur en MR vindt plaats door middel van:
* Gezamenlijke overleggen
* Informatieverstrekking via de mail
* maandelijks contact tussen de voorzitter MR en directeur over lopende zaken

De directeur voorziet de MR tijdig van de volgende stukken waarvoor het advies-/instemmingsrecht bestaat:

Adviesrecht * (voorbeelden)
• Het kwaliteitsonderzoek dat jaarlijks wordt gehouden
• Het Jaarverslag
• De eindafrekening
• Statuut medezeggenschap (bovenschools)

Instemmingsrecht* (voorbeelden)
• Het 4-jaren Schoolplan
• De jaarlijkse schoolgids
• Verkiezingen MR
• Het jaarplan
• De begroting van de organisatie en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied (personeelsgeleding; oudergeleding heeft adviesrecht);
• Het formatieplan (personeelsgeleding; oudergeleding heeft adviesrecht)

* Voor nadere informatie zie wet Medezeggenschapsraad 2007 of vraag de voorzitter van de MR.