De Ouderraad behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders binnen de school. De school dient een veilige en op ontwikkeling gerichte ontmoetingsplaats voor kinderen, team en ouders te zijn. Om de ontwikkeling van de kinderen extra te stimuleren, organiseert de Ouderraad gedurende het schooljaar allerlei activiteiten en feestelijkheden. Hierbij kun je denken aan het Sinterklaasfeest en Koningsdag. Ook aan sportieve prestaties (Avondvierdaagse) of educatieve thema’s (Bibliotheek) wordt echter gedacht. Ook ondersteunt de OR de school in activiteiten die vanuit school worden georganiseerd. Al deze activiteiten worden vergoed vanuit de vrijwillige bijdrage van de ouders.

De Ouderraad bestaat momenteel uit 10 ouders. Wij streven ernaar om uit zoveel mogelijk klassen een ouder vertegenwoordigd te hebben. Wij vergaderen 6 keer per jaar en bij die vergaderingen is ook een leerkracht van Op den Akker aanwezig (momenteel Stephanie Landoulsi). Twee keer per jaar vergadert de OR ook met de MR.
Notulen van vergaderingen zijn op te vragen bij de Secretaris van de Ouderraad.

“De Ouderraad wil graag zo veel mogelijk ouders bij de activiteiten op school betrekken. Een betrokken en actieve ouderparticipatie wordt door ons gestimuleerd.”

Heeft u zelf vragen of suggesties? Wilt u meer weten over de activiteiten van de Ouderraad?

De drempel is laag, spreek ons gerust op het schoolplein aan of mail naar het e-mailadres OR@opdenakkervco.nl

Momenteel is de Ouderraad als volgt samengesteld: 

Stephanie Landoulsi Personeelsgeleding
Ellen Bolster  Voorzitter
Lotte Verzijde Secretaris
Judith Pots Penningmeester
Sanne Bouwman Algemeen OR – Lid
Simone Michel Algemeen OR – Lid
Nathalie van Seventer Algemeen OR – Lid

Per activiteit zijn ook andere ouders, die niet in de Ouderraad zitting hebben, van harte welkom om te helpen bij de organisatie. Per activiteit zal via MijnSchool om extra hulp worden gevraagd. Ouders die interesse hebben, kunnen zich daar dan voor aanmelden.

Ouderbijdrage:
De school ontvangt van de Nederlandse overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal. De schoolboeken en het lesmateriaal zijn noodzakelijk voor het volgen van het lesprogramma. Onder lesmateriaal wordt verstaan:
– leesboeken -, werkboeken en naslagwerk;
– eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s/dvd’s;
– digitaal lesmateriaal (licentiekosten);
– verbruiksmaterialen zoals bijvoorbeeld tekenpapier, verf, hout, metaal, enzovoort.

Onze school krijgt vanuit de Nederlandse overheid geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het lesprogramma vallen. De Ouderraad en de school vinden deze activiteiten en voorzieningen wel belangrijk voor de leerlingen. Deze vormen immers een aanvulling op het onderwijs, de culturele vorming en de sociale ontwikkeling van de kinderen.

Om deze extra activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden, vraagt de Ouderraad de ouder(s)/verzorger(s) ieder schooljaar om een vrijwillige bijdrage. De bijdrage wordt vrijwillig genoemd, omdat de Ouderraad ouders niet kan verplichten deze bijdrage te betalen. Zonder deze bijdrage, is het echter niet mogelijk om extra activiteiten en voorzieningen buiten het lesprogramma te bekostigen.

Voor het schooljaar 2021-2022 is de ouderbijdrage vastgesteld op Euro 32,00 per kind. De betaling van de ouderbijdrage verloopt via school. Het bedrag van de ouderbijdrage komt op een aparte bankrekening van de Ouderraad te staan. Hiermee worden onder meer de volgende activiteiten, georganiseerd door de Ouderraad, betaald.

 • Dag van de leraar
 • Startavond
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest/Nieuwjaar
 • Warme truiendag / Soepdag
 • Pasen
 • Koningsdag
 • Avondvierdaagse
 • Slotavond/Musical
 • Afscheid groep 8 IJsjesdag
 • Aanschaf Spel- en leermiddelen.

Voor minder draagkrachtige gezinnen heeft de Gemeente Haaksbergen vanaf 1 januari 2019 mogelijkheden om gezinnen financieel te helpen bij het betalen van de ouderbijdrage. Gezinnen die hierop aanspraak willen maken, kunnen met de directie van de school contact opnemen (info.opdenakker@vco-oostnederland.nl).

Voor kinderen die in de loop van het schooljaar instromen, hanteren we de volgende regel: Voor kinderen die voor 31 december op school komen betaalt u de volledige ouderbijdrage. Voor de kinderen die na 31 december op school komen hoeft u pas in het volgende schooljaar te betalen.