Voor een verzoek om verlof kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier op onze site. Valt de verlofreden niet onder één van de genoemde redenen, dan dient u contact op te nemen met de directie. Hier treft u het formulier voor verlofaanvraag ouders
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal twee maanden tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Bij afwezigheid kunt u terecht bij de plaatsvervangend directeur.

Verlof is mogelijk indien:

– wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
– een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële vakantie mogelijk is. Vakantieverlof mag:
– eenmaal per schooljaar worden verleend. – mag niet langer duren dan tien schooldagen. – mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.

Bij ziekte wordt de leerling mondeling, schriftelijk of telefonisch vóór 08.30 uur afgemeld door de ouders / verzorgers. De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar melding te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Hiervoor wordt de Verzuimkaart Enschede als leidraad genomen.